تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۵
تاريخ برگزاری ۰۱ بهمن ۱۳۸۶

تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب در استان زنجان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

نویسنده:

[ پرویز عبدی ] - عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

خلاصه مقاله:

نهشته های کواترنری استان زنجان با گستردگی بیش از 8941 کیلومتر مربع بامشخصه های متنوع، قابلیتهایی برای اهداف مختلف مورد نیاز زندگی بشری را دارند که یکی از این قابلیتها ذخیره سیلاب می باشد. لذا در این تحقیق اقدام به تعیین محلهای مناسب برای اجرای عملیات پخش سیلاب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای اجرا و توسعه طرحهای آبخوانداری می گردد. برای این منظور ضمن مطالعه منابع علمی و کاربردی موجود در این زمینه، اقدام به جمع آوری داده هایی همانند نقشه های مختلف و مورد نیاز از منطقه و سایر آمار واطلاعات گرید. در ادامه با استفاده از این داده ها و تصاویر ماهواره ای نقشه پراکنش آبرفتهای کواترنری در سطح استان در محیط سیستم (GIS) تهیه گردید و بادر نظر گرفتن شرایط فنی محلهای مناسب برای انجام پخش سیلاب مشخص گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از این روش از مساحت 22164 کیلومترمربع سطح استان، حدود 8941 کیلومترمربع مربوط به آبرفتهای کواترنری است که حدود 40 درصد کل سطح را شامل می شود. کل مساحت آبخوانهای موجود در این مناطق در حدود 3350 کیلومتر مربع است که از این مقدار در حدود 641 هزار هکتار یعنی در حدود 30 درصد استان مناسب برای اجرای پروژه های پخش سیلاب می باشد.


کلمات کلیدی:

زمین شناسی ، آبرفتهای کواترنری ، آبخوانداری ، تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی ، استان زنجان

کلید واژه ها: زنجان