کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و توجیه مستقیم دوربین هوایی

نویسنده‌گان:

[ کورش خوش الهام ] - قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک دانشگاه تهران
[ محمد سعادت سرشت ] - قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک، دانشگاه تهران
[ اصغر میلان لک ] - سازمان نقشه برداری کشور

خلاصه مقاله:

توجیه مستقیم دوربین هوایی به اندازه گیری مستقیم پارامترهای توجیه خارجی توسط یک سیستم تلفیقی GPS/INS کالیبره شده و انتقال مختصات نقاط از سیستم مختصات عکسی به سیستم زمینی با تقاطع فضایی و بدون استفاده از نقاط کنترل گفته می شود. مقاله حاضر به روش کالیبراسیون سیستم تلفیقی GPS/INS و ارزیابی دقت مختصات زمینی بدست آمده از روش توجیه مستقیم و مقایسه آن با روش استاندارد مثلث بندی هوایی می پردازد، نتایج به دست آمده بیانگر آنست که برای کالیبره کردن مشاهدات سیستم مورد آزمون در نظر گرفتن سه شیفت موقعیت و سه شیفت وضعیت کافی است و نیای به در نظر گرفتن پارامترهای دریفت (برای مدل کردن تاثیر زمان) نیست. همچنین نتایج تست روش توجیه مستقیم در مقیاس 1:5000 نشان می دهد که خطای متوسط مختصات زمینی نقاط به دست آمده در این روش حدود 7 سانتی متر در مسطحاتی و 15 سانتی متر در ارتفاعی است که اگرچه برای بسیاری کاربردها در حد قابل قبولی ارزیابی می شود با این حال هنوز حدود دو برابر روش مثلث بندی دسته اشعه است.


کلمات کلیدی:

توجیه مستقیم ، مثلث بندی هوایی ، فتوگرامتری هوایی ، ناوبری اینرشیال ، کالیبراسیون ، کنترل زمینی

کلید واژه ها: سایر موارد