کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از تبدیل موجک

نویسنده‌گان:

[ هیرش فتاحی ] -
[ محمدجواد ولدان زوج ] -
[ محمدرضا مباشری ] -
[ مریم دهقانی ] -

خلاصه مقاله:

تکنیک تداخل سنجی راداری توانایی تهیه مدل ارتفاعی زمین و اندازه گیری جابجاییها و تغییرشکلهای زمین را با دقت مناسب و پوشش پیوسته و وسیع را دارا میباشد . اما این تکنیک تحت تأثیر عوامل مختلف ایجاد نویز قرار دارد . وجود نویز در اینترفروگرام موجب ایجاد مشکل در عملیات بازیابی فاز و کاهش دقت نتایج میگردد . لذا در این مقاله ضمن اشاره به روشهای موجود کاهش نویز اینترفرومتری همچون روش Multilooking و تبدیل فوریه در پنجرههای کوچک اینترفروگرام ، الگوریتم جدیدی بر اساس تبدیل موجک ارائه شده است که برخلاف دو الگوریتم مذکور نویز فاز را بدون کاهش قدرت تفکیک مکانی و بدون نیاز به پنجرهای کردن اینترفروگرام انجام می - دهد . این الگوریتم بر روی اینترفروگرامهای شبیهسازی شده اعمال گردیده و نتایج آن با نتایج حاصل از اعمال فیلتر Goldstein&Werner ، که بر اساس تبدیل فوریه در پنجرههای کوچک اینترفروگرام عمل میکند ، مقایسه شده است . این مقایسه نشان دهنده توانایی بالای الگوریتم پیشنهادی در کاهش نویز فاز اینترفروگرام همراه با حفظ سیگنال میباشد . نهایتا الگوریتم کاهش نویز فاز تداخل سنجی راداری با استفاده از موجک بر روی یک اینترفروگرام واقعی مربوط به زلزله بم اعمال و نتایج آن که بیانگر کاهش چشمگیر نویز و تعداد باقیماندهها میباشد با نتایج حاصل از اعمال فیلتر Goldstein&Werner مقایسه گردیده است .


کلمات کلیدی:

تداخل سنجی راداری، اینترفروگرام ، کاهش نویز ، تبدیل موجک


کلید واژه ها: سایر موارد