تکامل حوادث ماگمایی و دگرگونی در مجموعه افیولیتی کهنوج

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و پنجمین گردهمائی علوم زمین
نویسنده علی کنعانیان- علی درویش زاده- مسیب سبزه ئی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
تعداد 33 نمونه از کانی های جدا شده و سنگ های مجموعه افیولیتی کهنوج به روش K-Ar مورد سن سنجی ایزوتوپی قرار گرفته است. پیکره اصلی این مجموعه مشتمل بر گابرو های لایه ای، گابروهای توده ای، مجموعه دایک های ورقه ای و گدازه های بالشی در محدوده زمانی کیمریجین- نئوکومین، حدود 140 تا 155 میلیون سال پیش تشکیل شده اند. سنگ های بازیک این مجموعه در زمان تشکیل و همزمان با گسترش بستر اقیانوس، در حدود 140 میلیون سال پیش در امتداد زون های برشی پهناور، متحمل دگرشکلی پلاستیک حرارت بالا شده اند. و در اثر این حادثه به مجموعه ای از گابروهای میلیونیتی و ارتوآمفیبولیت تبدیل شده اند. قسمتهای میانی پیکره افیولیتی کهنوج حدود 120 تا 128 میلیون سال پیش مورد هجوم گسترده ماگماهای گرانیتوئیدی با ترکیب عمدتاٌ کوارتزدیوریت قرار گرفته اند و در حدود 90 میلیون سال پیش توسط رگه ها، رگچه ها و لکه های گرانیت پتاسیک قطع شده اند.

کلید واژه ها: کرمان