آنالیز داده های تاید گیج و GIS برای تعیین سطح متوسط دریا در منطقه نای آلساند نروژ

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

آنالیز داده های تاید گیج و GIS برای تعیین سطح متوسط دریا در منطقه نای آلساند نروژ

نویسنده:

[ سیده صدیقه حسینی ] - کارشناس ارشد ژئودزی ، بخش ژئودینامیک سازمان نقشه برداری کشور

خلاصه مقاله:

آنچه در این تحقیق انجام شده است ، محاسبه سطح متوسط دریا با استفاده از داده های پیوسته تاید گیج 1 و GPS 2 می باشد . برای در کشور نروژ در بازه زمانی یک ساله در نظر گرفته شد که دارای داده های تاید گیج و Ny Alesund انجام این کار منطقه GPS مناسب و همزمان بود . پس از دریافت داده های مورد نیاز پروژه ، کار درچهار مرحله زیر انجام شد :
-1 به منظور به دست آوردن تغییرات زمانی ایستگاه GPS ، از نرم افزار گامیت استفاده شد که یکی از دقیقترین نرم افزارهای پردازش اطلاعات GPS است . دقت این نرم افزار در محاسبه مختصات در حد میلیمتر است .
-2 برای آنالیز داده های تاید گیج از نرم افزار فورمن استفاده شد که با روش آنالیز طیفی کمترین مربعات ، طیفهای جزرومدی به دست آمده و به تبع آن سطح متوسط دریا محاسبه شد . دقت نرم افزار فورمن در به دست آوردن سطح متوسط دریا ، در حدمیلیمتر است . دقت حاصل از این نرم افزار نیز مانند نرم افزار گامیت ، بستگی مستقیم به بازه زمانی مشاهدات دارد .
-3 با تلفیق نتایج حاصل از GPS و تاید گیج ، علاوه بر جزرومد دریا ، اثر جزرومد خشکی و حرکت پوسته ای زمین نیز از تغییرات سطح دریا حذف شد . به عبارت دیگر ، سطح متوسط دریا علاوه بر جزرومد آب ، نسبت به جزرومد خشکی و حرکات پوسته ای زمین نیز تصحیح می شود که با این کار ، سطح متوسط دریا با دقت بالا به دست می آید . ضمنا چند مولفه اصلی جزرومد دریا و خشکی نیز به روش آنالیز طیفی کمترین مربعات محاسبه شد .


کلمات کلیدی:

آنالیز طیفی ، تاید گیج ، جزرومد ، فورمن ، گامیت، GPS


کلید واژه ها: سایر موارد