بررسی علل ناپایداری فنوکریستالهای پلاژیوکلاز در آندزیتهای رودهن (شمال شرق تهران)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مرتضی محمودی-حسین معین وزیری- محمد حسین رضوی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
در منطقه رودهن، واقع در شمال شرق تهران، فعالیتهای آتشفشانی پالئوژن بصورت آذر آواری و گدازه دیده می شود. گدازه ها بیشتر بازالتی و گاهی آندزیتی بوده، مساحتی به درازای 15 کیلومتر و پهنای 0/5 تا 7 کیلومتر را پوشانیده اند. در زیر گدازه های فرسایش یافته، دایکها و سیلهای تغذیه کننده در سطح زمین رخنمون یافته اند. دایکها که غالباٌ بازالتی، گاهی آندزیتی و یا تراکی آندزیتی و ندرتاٌ داسیتی هستند، سازند کرج و گاهی گدازه ها را نیز قطع کرده اند. در آندزیتها، فنوکریستالهای پلاژیوکلاز حالت ناپایداری (غبارآلود یا بافت هیالوپوئی کیلیتیک) از خود نشان می دهند. در این سنگها میکروفنوکریستالها دارای هسته ناپایدار و حاشیه پایدار (صاف) و فنوکریستالها دارای هسته صاف، گوشته ناپایدار و حاشیه پایدار هستند که حاشیه پایدار، همزمان با تبلور میکرولیتها تشکیل شده است. از آنجا که شواهد قابل قبول دال بر اختلاط ماگمایی در این آندزیتها دیده نشده لذا علت ناپایداری فنوکریستالهای پلاژیوکلاز را افزایش ناگهانی بخشی آب در قلمرو نا آمیختگی سیلیکات- آب می دانیم.

کلید واژه ها: تهران