آشکارسازی تنش آبی گیاه نیشکر با تصاویر ماهواره ای Terra/Aster

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

آشکارسازی تنش آبی گیاه نیشکر با تصاویر ماهواره ای Terra/Aster

نویسنده‌گان:

[ محمدرضا مباشری ] - استادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ جمال جوکار ] - کارشناس ارشد از گروه سنجش از دور و GIS ، دانشگاه تربیت مدرس
[ پرویز ضیائیان ] - استادیار گروه سنجش از دور، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

مهمترین عامل موثر در سلامت گیاه و بازده محصولات کشاورزی میزان آب در دسترس گیـاه مـی باشـد . شـرکت توسـعه نیشکر و صنایع جانبی با داشتن ۷ واحد کشت و صنعت نیشکر در مساحتی بالغ بـر ۸۴۰۰۰ هکتـار از اراضـی خوزسـتان، یکـی از بزرگترین کشت و صنعتهای نیشکر در دنیا محسوب می شود . دراین تحقیق که ب ر روی مزارع نیشکر واحد امیر کبیر انجام گرد یـ ده
سعی شده است تا از روشهای گوناگون آشکارسازی تنش آبی نیشکر استفاده گرد یده و بهترین شاخص بـرای ایـن منظـور معرفـی گردد . باندهای VNIR و TIR سنجنده استر برای این تحقیق در نظر گرفته شد . از دو شاخص حرارتی CWSI و WDI بـرا ی باندهای TIR و شاخص جد ید R.P.P و مولفه اصلی اول تصویر برای آشکارسازی تنش آبی در محدوده VNIR استفاده گردید . مزارع به دو کلاس مزارع تنش دار و بدون تنش طبقه بندی شدند . نتایج حاصل از هر کدام از مدلها با داده های زمینی بررسی شده و مشخص گرد ید که مولفه اصلی اول تصویر برای باندهای VNIR با شاخص کاپائ ی برابر ۰/۸۱ بهتر از داده های رادیانس بانـدها عمل می کند . از میان شاخصهای حرارتی تنش آبی، برای دو تصویر مورد استفاده، شاخص WDI با شاخص کاپائ ی برابـر ۰/۹۰ و ۰/۸۷ بهتر از شاخص CWSI عمل می کند . آستانه ۰/۹۶ برای شاخصهای ح رارتی تنش آبی به عنوان آستانه تـنش مـزارع نیـشکر خوزستان معرفی می گردد .


کلمات کلیدی:

استر، پردازش تصویر، تنش آبی، نیشکر، خوزستان

کلید واژه ها: سایر موارد