آشکارسازی تغییرات ساختمانها در مناطق پر تراکم شهری بر مبنای بکارگیری محاسبات هوشمند و تلفیق اطلاعات

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

آشکارسازی تغییرات ساختمانها در مناطق پر تراکم شهری بر مبنای بکارگیری محاسبات هوشمند و تلفیق اطلاعات

نویسنده‌گان:

[ فرهاد صمدزادگان ] - عضو هیأت علمی گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
[ مانا نیک فال ] - دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشکده فنی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

یکی از مس ائلی که امروزه توجه محققان در سراسر دنیا را به خود جلب نموده ، تعیین تغییرات عوارض و به روز رسانی نقشـه - هاست . تکنیک های قدیمی آشکارسازی، شامل استفاده از متد های دستی و مقایسه چشمی اختلافات جهت تعیین مناطق حـاوی تغییـرات، بسیار سخت و زمان بر بوده و از طرفی نیا ز به استفاده از اپراتورهـای مـاهر و بـا تجربـه را نیـز طلـب مـی کردنـد . هـدف از ایـن تحقیـق ، آشکارسازی تغییرات ساختمان ها در مناطق پر تراکم شهری ، بر مبنای استفاده از یک روش طبقهبندی شیئگرا و بکارگیری اسـتنتاج فـازی میباشد . بدین منظور از تصاویر رنگی ماهواره Quick Bird که در سال 2005از فراز شهر قم تهیه شده و نقشه رقـومی1/2000 همـان منطقه متعلق به سال 1999 استفاده گردید . در روش پیشنهادی ، پس از اعمال تصحیحات رادیومتریکی و هممرجع نمودن نقشه و تصویر به یکدیگر، طبقهبندی شیئ گرایی به صورت نظارت شده، به روش نزدیک ترین همسای گی، بر مبنای بکـارگیری توصـیف گرهـا و بـه منظـور استخراج عوارض بر روی تصویر انجام می گیرد . سپس لایه ساختمان های استخراج شده از نقشه رقومی منطقه ، به روش استنتاج فـازی بـا لایه متناظر تصویر که از نتایج طبقه بندی بدست آمده است مقایسه شده، تغییرات رخ داده در منطقه تعیین میگردند . بررسـی هـای بصـری نتایج بدست آمده از این تحقیق ، قابلیت بالای چنین روشی را در آشکارسازی تغیرات ، بخصوص در نواحی بسیار پر تراکم شـهری کـه بـا مشکلات عدیدهای روبروست، آشکار میسازد .


کلمات کلیدی:

آشکارسازی تغییرات، به روز رسانی، تصویر ماهوارهای با قدرت تفکیک بالا، توسعه شهری، ساختمان، طبقهبندی شیئگرا، قطعهبندی، منطق فازی، نقشه رقومی

کلید واژه ها: سایر موارد