آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

آشکارسازی غبار و دود در تصاویر ماهواره ای با استفاده از اختلاف دمای درخشندگی

نویسنده‌گان:

[ علی غفوری ] - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک - گروه مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور
[ محمدرضا مباشری ] - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک - گروه مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور

خلاصه مقاله:

ذرات دود و غبار نقش بسیار عمده ای بر شرایط آب و هوایی منطقه، برنامه های پرواز و سلامتی انسان دارند. داده های محیطی (EDR) گردآوری شده سنجنده های ماهواره ای، کمک شایانی برای کاهش خطر برنامه های هوایی و پروازهای نظامی و همچنین خطی که برای سلامتی انسان وجود دارد می کنند. علاوه بر این، اطلاعات مذکور، برای تحقیق و پیش بینی شرایط آب و هوایی هم بسیار مورد استفاده قرار میگیرند. الگوریتم ارائه شده در این مجموعه ، در وهله اول ، صرفا از ویژگی های طیفی هر هوآویز استفاده میکند، به عنوان مثال، دود مناطق شهری در طول موج 11 تا 12 میکرومتر به سادگی از ابر قابل تشخیص است و سیلیکاتهای موجود در ذرات غبار و شن، جذب فوق العاده ای در طیف 8/35 میکرومتر دارد، اندزاه گیری اختلاف دمای درخشندگی در دو طیف خاص الکترومغناطیس منجر به آشکارسازی هوآویزهای مذکور می گردد. دراستفاده از طیف مرئی از رادیانس هوآویزها برای تشخیص آنها استفاده می شود، لذا دارای آشکارسازی آنها با کسر کردن عوارض سطح زمین از تصویر صورت می گیرد. در محدوده هایی که معمولا IR در جو دارای پنجره جوی است، از طیف مادون قرمز برای آشکارسازی هوآویزها استفاده می شود که در طیف مادون قرمز، هوآویزها با اختلاف فاحشی در تصویر آشکار می شوند. ارائه شاخص کامل و جامعی برای دود، و همچنین یک روش ترکیبی برای تشخیص غبار، در این الگوریتم، هدف غایی مقاله حاضر است. الگوریتم ارائه شده، علاوه بر روشهای آشکارسازی بکمک اختلاف دمای روشنایی، با استفاده از اطلاعات ویژگیهای طیفی هر ذره هوآویز، ضخامت نوری، اندازه ذرات و همچنین موقعیت جغرافیایی منطقه، هوآویزها را در وسعت جهانی طبقه بندی می کند. در این مقاله از داد ه های EDR آشکارسای ذرات معلق سنجنده VIIRS برای آشکارسازی ذرات دود و غبار استفاده شده است.


کلمات کلیدی:

آشکار سازی ، تصاویر ماهواره ای ، تصحیح آتمسفر ، داده های محیطی (EDR) ، دمای درخشندگی ، دود ، ذرات معلق ، سنجش از دور ، غبار ، هوآویز

کلید واژه ها: سایر موارد