امکان سنجی استفاده از داده های رادیو ساوند و تصاویر ماهواره ای MODIS در برآورد آب قابل بارش کلی (منطقه مورد مطالعه: ناحیه تهران)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

امکان سنجی استفاده از داده های رادیو ساوند و تصاویر ماهواره ای MODIS در برآورد آب قابل بارش کلی (منطقه مورد مطالعه: ناحیه تهران)

نویسنده‌گان:

[ سیدمهدی پورباقر ] - کارشناس ارشد از گروه سنجش از دور و GIS ، دانشگاه تربیت مدرس تهران
[ محمدرضا مباشری ] - استادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ منوچهر فرج زاده ] - استادیار گروه سنجش از دور ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

برای استخراج آب قابل بارش ماهواره ای از باندهای فروسرخ نزدیک تصاویر سنجنده مادیس استفاده شده است. اعتیار سنجی آب قابل بارش ماهواره ای با داده های رادیوساوند انجام گرفته است. با توجه به محدودیت های اجرای الگوریتم به شرایط آسمان فاقد ابر وجو تقریبا پایدار، وضعیت عمومی جو در روز گذر ماهواره به کمک نمودار های ترمودینامیکی Skew-T و نیز تفسیر بصری، بطور کامل بررسی شده است. از این طریق روزهای آرام و بدون تلاطم جوی انتخاب گردید. سپس تصاویر مادیس درگذر این روز از سازمان فضایی دریافت شد. به کمک معادلات ترمودینامیکی، آب قابل بارش حاصل از کل گمانه زنی های رادیوساوند محاسبه شده است. آنگاه با توجه به پایداری و عدم ورود توده هوای جدید به منطقه برای روزهای منتخب، از طریق ترسیم و تحلیل های پروفایل جو، آب قابل بارش کلی توسط رادیوساوند در لحظه گذر ماهواره درونیابی شده است. از طریق تکنیک نسبت بازتابندگی ظاهری باند جذبی به باند غیر جذبی بخار آب MODIS ، میزان شفافیت بخار آب برای هر یک از باندهای مخصوص بخار آب بدست آورده شد. کل بخار آب قابل بارش در مسیر سنجنده – زمین، با توجه به زوایای زنیت خورشید، ماهواره و قابلیت عبور بخار آب بدست آمده از تکنیک نسبت باندی، با اجرای الگوریتم باند فروسرخ نزدیک مادیس در شرایط مختلف جوی بدست آورده شد. برای تعیین مقادیر آلفا و بتا در الگوریتم مذکور از شاخص EVI استفاده شده است. در پایان، رگرسیون بین آب قابل بارش ماهواره ای و آب قابل بارش محاسبه شده از داده های رادیوساوند، نشان داده است که باندهای 18 و 19 مادیس، برای استخراج آب قابل بارش در شرایط جوی ایستگاه مهرآباد مناسب می باشند.


کلمات کلیدی:

آب قابل بارش کلی ، آنومالی ، بخار آب ، رادیوساوند ، رگرسیون ، سنجش از دور ، شاخص EVI ، مهرآباد MODIS Skew-T

کلید واژه ها: تهران