بررسی زمین شناسی و پترولوژی ولکانیکهای گردنه بالیقلی (شرق بزقوش) با نگرشی بر پرلیتهای منطقه

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده میرعلی اصغر مختاری-منصور مجتهدی - علی عامری
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
منطقه مطالعاتی در حد فاصل طول جغرافیایی 47درجه و 55 دقیقه تا 48 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 37 درجه و 48 دقیقه تا 37 درجه و 55 دقیقه شمالی، در شمال شرق میانه و جنوب شرق سراب واقع گردیده است. در این ناحیه فوران گدازه های آتشفشانی با ترکیب اسیدی از میوسن شروع گردیده است. قبل از خروج گدازه ها، سنگهای آذر آواری ایگنیمبریت در سطح زمین گسترش یافته اند. فعالیتهای ولکانیکی مربوط به پلیو- کواترنر با ترکیب بازیک نیز در برخی قسمتها، سطح واحد فوق را می پوشاند. شواهد پتروگرافی، پترولوژی و روابط صحرایی نشان می دهد که ماگمای اولیه از ذوب بخشی پوسته قاره ای و در طی یک فاز کششی به سطح زمین راه یافته است. همچنین روابط تکتونو ماگمایی، حاکی از وقوع یک فوران انفجاری است که با ایجاد کالدرای انفجاری همراه می باشد. گدازه های اسیدی سریعاٌ سرد شده، باعث بوجود آمدن سنگهای شیشه ای نظیر ابسیدین، گردیده است و این سنگها در مجاورت آبهای جوی و ماگمایی، آبگیری کرده و به پرلیت تبدیل شده اند. (پرلیتیزاسیون)

کلید واژه ها: سایر موارد