ارائه روشی بهینه در تصحیح اثر هوآویزها در تصاویر سنجنده ASTER (مطالعه موردی منطقه خوزستان)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارائه روشی بهینه در تصحیح اثر هوآویزها در تصاویر سنجنده ASTER (مطالعه موردی منطقه خوزستان)

نویسنده‌گان:

[ علی غفوری ] - کارشناس ارشد گروه مهندسی سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ محمدرضا مباشری ] - استادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

هواویزها غالبا تاثیر خربی بر صحت و دقت اطلاعات استخراج شده از تصاویر ماهواره ای می گذراند. این موضوع برای کشور ما که مناطق گسترده کویری در آن وجود دارد بسیار حائز اهمیت است، چرا که جو مناطق حاشیه کویر ، اعم از شهری و غیر شهری اغلب اوقات الوده به غبار جوی است. همچنین آلودگی ناشی از دود در مناطق صنعتی و شهری همواره مورد توجه بوده است. علاوه بر آن، هوآویزها بر شرایط آب و هوایی منطقه، برنامه پروازهای نظامی و غیر نظامی و همچنین سلامتی انسان نیز اثراتی انکان ناپذیر دارند. با افزایش قدرت تفکیک تفکیک مکانی، نیاز به اصلاحات جوی نیز افزایش می یابد. دراین پژوهش، تصاویر ASTER در فصول مختلف سال، برای حذف اثر هوآویزها مورد استفاده قرار گرفته است. در انتخاب تصاویر سعی شده است که مربوط به میانه هر فصل سال در ایران باشند. سیلیکاتهای موجود در ذرات غبار و شن، جذب فوق العاده در طیف 8/3 میکرومتر یعنی باند 10 سنجنده ASTER دارند. اندازه گیری اختلاف دمای درخشندگی در دو طبف خاص الکترومغناطیسی منجر به آشکارسازی هوآویزهای مذکور می گردد. برای آشکارسازی هوآویزها، از تابش خورشیدی پراکنده شده توسط هوآویزها و یا تابش نشر شده توسط هوآویزها پس از کسر کردن عوارض سطح زمین از تصویر استفاده شده است. در محدوده هایی که روزنه ای جوی برای IR وجود دارد، از طیف فروسرخ برای آشکارسازی هوآویزها استفاده شده است. در طیف فروسرخ، هوآویزها تباین خوبی در تصویر از خود نشان می دهند. بمنظور دستیابی به بهتریه آشکارسازی هوآویزها که نهایتا برای حذف اثر آنها از روی تصویر استفاده می شود، تاکنون روشهای متفاوتی پیشنهاد شده که هر یک با استفاده از تفاضل دمای درخشندگی در باندهای فروسرخ سنجنده به آشکارسازی اثر این ذرات در صحنه می پردازد. دراین پژوهش ضمن مقایسه روشهای آشکارسازی با یکدیگر، روش مناسب برای هر فصل از سال پیشنهاد شده است.


کلمات کلیدی:

سنجش از دور ، تصاویر ماهواره ای ، تصاویر ASTER ، تصحیح جوی ، هوآویزها

کلید واژه ها: خوزستان