ارتقاء دقت ارزیابی مساحت سطوح زیر کشت اراضی زراعی به کمک روش تجزیه اختلاط طیفی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارتقاء دقت ارزیابی مساحت سطوح زیر کشت اراضی زراعی به کمک روش تجزیه اختلاط طیفی

نویسنده‌گان:

[ علی غفوری ] - کارشناس ارشد گروه مهندسی سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ محمدرضا مباشری ] - استادیار گروه مهندسی سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ محمدجواد ولدان زوج ] - گروه مهندسی سنجش از دور، دانشکده نقشه برداری ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

تعیین دقیق مساحت زیر کشت اراضی زراعی برای برآوردهای اقتصادی و همچنین اختصاص یارانه های کشاروزی اهمیت زیادی دارد. هنوز هم کشت سنتی فسمت قابل توجهی از زمینهای کشاورزی در ایران را بخود اختصاص داده است. زمینهای با کشت سنتی غالبا دارای مساحت کم بوده و صاحبان آنها مطابق با برنامه زمانبندی یا تقویم زراعی به کشت نمی پردازند. لذا مدیریت منابع در این زمینه با مشکل مواجه می شود. بمنظور ارزیابی کلان، استفاده از فناوری سنجش از دور کمک شایانی به این بخش می کند. مطمئنترین و رایجترین شیوه استخراج اطلاعات از تصاویر سنجش از دور طبقه بندی تصویر است. استفاده از تمایز مشخصات طیفی پوششها و عوارض مختلف، امکان طبقه بندی تصویر را برای کاربران فراهم می سازد. روش طبقه بندی پیکسلی که هر پیکسل را تنها به یک کلاس اختصاص می دهد بعلت خطای زیاد منسوخ شده و روشهای طبقه بندی زیر پیکسلی و تجزیه اختلاط طیفی جایگزین آن شده است. حتی در مقایسه با روشهای معمول، تجزیه پیکسلهای مختلط، با استفاده از انتخاب موضعی کلاسهای شرکت کننده در یک پیکسل می توان به دقت و نتیجه بهتری دست یافت. برای رازیابی روش انتخاب موضعی عضوهای طیفی برای پیکسلهای مخلتط، این روش برای 21 بلوک کشاورزی با نقشه کاربری که مساحت دقیق آنها را ارائه می داد، مورد آزمون قرار گرفت. نتیجه نهایی حاکی از آن بود که دقت این روش در مقایسه با روش طبقه بندی معمولی تصویر برای 16 بلوک از میان 21 بلوک کشاورزی، دقت بالاتری را بدست می دهد. ضمنا این نتیجه حاصل می شود که انتخاب موضعی عضو ها برای اراضی با مرز باریک بسیارمناسب تر است. در مجموع، نتایج حاصل نشان میدهند که دقت روش انتخاب موضعی عضو ها در مقایسه با روشهای تخمین مساحت بکمک طبقه بندی بالاتر است.


کلمات کلیدی:

تجزیه اختلاط طیفی ف تصاویر ماهواره ای ، تقریب مساحت ، طبقه بندی زیر پیکسلی ، کشاورزی

کلید واژه ها: سایر موارد