ارزیابی قابلیت GPS برای اندازه گیری خصوصیات مورفومتری فرسایشهای خندقی و مقایسه نتایج آن با روشهای سنتی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی قابلیت GPS برای اندازه گیری خصوصیات مورفومتری فرسایشهای خندقی و مقایسه نتایج آن با روشهای سنتی

نویسنده:

[ پرویز عبدی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

خلاصه مقاله:

امروزه با توجه به اهمیت رعایت جنبه های اقتصادی پروژه ها و فعالیتهای مختلف اجرایی و تحقیقاتی، همواره باید به دنبال روشها و ابزاری بود که درعین اقتصادی بودن کاربرد آنها از دقت و اعتبار لازم نیز برخوردار باشند. بر این اساس در این تحقیق کاربرد GPS در اندازه گیری مشخصات مورفومتری فرسایش خندقی شامل موقعیت، طول، مساحت حوزه آبخیز ، پلان عمومی، حجم و تراکم خندقها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن با داده های حاصل از روش سنتی نقشه برداری و مترکشی مورد مقایسه قرار شده است. بر اساس تجزیه تحلیل این دو سری داده، بطور کلی داده های برداشت شده بوسیله GPS از صحت و اعتبار قابل قبولی برخوردار بوده وبا مقایسه ارقام این دو روش، مشاهده گردید که هرچقدر مشخصات مورفومتری خندقها بیشتر و گسترده تر باشد داده های اندازه گیری شد بوسیله GPS به روش نقشه برداری و مترکشی نزدیکتر و حتی در موارد بسیار نزدیک و مشابه می باشد . اما در مقادیر کوچکتر اختلاف اینها زیاد بوده و در استفاده از آنها باید دقت نمود. ولی در خندقهایی با ابعاد بزرگتر استفاده از این روش هم از نظر دقت و اعتبار داده ها و هم از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشد.


کلمات کلیدی:

GPSفریایش خندقی ، خصوصیات مورفومتری ، ارزیابی ، زنجان

کلید واژه ها: سایر موارد