بررسی پترولوژی سنگهای دگرگونی مجاورتی جنوب توده گرانیتوئیدی شاهکوه (غرب نهبندان- جنوب بیرجند)

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده لیث مدحج-محمد ولی ولی زاده- داریوش اسماعیلی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
توده گرانیتوئیدی شاهکوه سنگهای دگرگونی ناحیه ای ده سلم در جنوب و سنگهای ماسه سنگی- شیلی سازند شمشک را در شمال و شمال غرب قطع نموده و موجب دگرگونی مجاورتی در آنها گردیده است.
سنگهای دگرگونی ناحیه یی ده سلم در منطقه در دو رخساره شیست سبز و آمفیبولیت بوده و نفوذ گرانیت شاهکوه درون آنها موجب تشکیل مجموعه کانیهای کردیریت- k- فلدسپار در نزدیکی کنتاکت و کردیریت- بیوتیت- آندالوزیت و کردیریت- آندالوزیت- بیوتیت به ترتیب در فاصله های دورتر از کنتاکت گردیده است. با توجه به شبکه های پترولوژیکی سیستم ها KMASH, KFMASH مولفین مختلف حداکثر فشار 3/3kb و حداکثر دما 650 درجه سانتیگراد برای تشکیل این سنگها ارزیابی می گردد.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى