ارزیابی مدل FCD به منظور تخمین طبقات تراکمی تاج - پوشش جنگل

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی مدل FCD به منظور تخمین طبقات تراکمی تاج - پوشش جنگل

نویسنده‌گان:

[ مسعود طایفی فیجانی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور
[ عباس علیمحمدی ] - استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

تاکنون روشهای مختلفی برای بررسی طبقات تراکمی تاج پوشش جنگل نظیر شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی چندگانه، نگارگر چگالی پوششی جنگل و طبقه بندی بر مبنای بیشترین شباهت ارایه شده است که از میان آنها روش نگارگر چگالی تاج پوشش جنگل در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. حوزه آبخیز هراز که سه فریم ETM+ گستره آن را می پوشاند. به منظور پیاده سازی مدل و تست و ارزیابی نتایج آن انتخاب شد. تصاویر پوششی این حوزه مربوطه به تاریخ 27 تیر 1379 و 8 مرداد 1380 با یکدیگر موزاییک شده و محدوده جغرافیایی حوزه ازآن استخراج گردید.
نقشه کاربری حوزه که شامل سه کلاس تراکمی تنک، نیمه انبوه، انبوه ویک کلاس شامل مناطق فاقد تاج پوشش جنگلی است، مبنای ارزیابی نتایج قرار گرفت. در اولین مرحله دقت کلی 81/59% و ضریب کاپای 0/65 بدست امد. به منظور افزایش قدرت عملکرد مدل استفاده از روشهای ترکیب و ادغام داده ها با تاکید بر حفظ مشخصه های طیفی و ارزشهای رادیومتریک باندها و استفاده از شاخصهای گیاهی جایگزین مد نظر قرار گرفت. بررسی و مقایسه اولیه نتایج بدست آمده نشان دهنده ناتوانی این مدل در برآورد قابل قبول تاج پوششهای میانی، تنک و نیمه انبوه و عملکرد مناسب آن در تشخیص تاج پوششهای زیاد و مناطق فاقد تاج پوشش و یا دارای تاج – پوشش بسیار تنک (کمتر از 5%) است. به منظور بهتر شدن نتایج استفاده از داده های رادار و متغیرهای دیگری نظیر مدل رقومی ارتفاع منطقه، زاویه منظر شیب، زاویه تابش خورشید درحین تصویربرداری (برای محاسبه دقیق تر شاخص سایه) توصیه می شود.


کلمات کلیدی:

نگارگر چگالی تاج پوشش جنگل ، طبقه بندی بیشترین شباعت ، ماتریس خطا ، دقت کلی و ضریب کاپا

کلید واژه ها: سایر موارد