ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی تاثیر نوع و نحوه توزیع مشاهدات بر دقت شبکه های فتوگرامتری برد کوتاه

نویسنده‌گان:

[ سیدمحسن میری ] - دانشجوی کارشناسی ارشد فتوگرامتری دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ مسعود ورشوساز ] - مدیر گروه فتوگرامتری و سنجش از دور دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

امروزه استفاده از فتوگرامتری برد کوتاه در کاربردهایی که نیاز به اندازه گیری های دقیق دارند بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هزینه های سنگین استفاده از دوربینهای متریک و نرم افزارهای حرفه ای فتوگرامتری باعث توجه بیشتر به استفاده از دوربینهای غیر متریک و نرم افزارهای ساده فتوگرامتری در انجام مدلسازی های دقیق گشته است . در این تحقیق حالتهای مختلف مشاهداتی از نظر نوع مشاهدات نقطه ای و خطی، تعداد وتراکم مشاهدات و همچنین حالتهای مختلف تشکیل مدل با استفاده از نقاط کنترل به منظور ایجاد شبککه مناسب جهت انجام مدلسای های دقیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. در این راستا، یک رویه سهمیگون کاسه ای برای مدل کردن دقت در سه بعد Z,Y,X تهیه و با تفسیر مقاطعی از آن رفتار خطا در کل موردمطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که حل معادلات شبکه در حالت ازاد دارای بیشترین دقت مختصاتی خواهد بود. افزایش دقت مدل در هر یک از ابعاد مسطحاتی و عمقی با اضافه کردن نقاط کنترل مناسب درابعاد مورد نظر از دیگر نتایج این تحقیق بشمار میرود. قیدهای امتداد موازی وفاصله نیز مورد بررسی قرار گرفتند که مورد اول منجر به واگرا شدن معادلات و مورد دوم باعث افزایش استحکان شبکه گشت.


کلمات کلیدی:

طراحی شبکه ، فتوگرامتری برد کوتاه ، توزیع نقاط کنترل ، قیدهای شبکه

کلید واژه ها: سایر موارد