ارزیابی تاثیر استقرار نا مناسب شهرکهای صنعتی بر آلودگی منابع آب زیر زمینی با استفاده از GIS-RS (مطالعه موردی در استان زنجان)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی تاثیر استقرار نا مناسب شهرکهای صنعتی بر آلودگی منابع آب زیر زمینی با استفاده از GIS-RS (مطالعه موردی در استان زنجان)

نویسنده:

[ پرویز عبدی ] - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

خلاصه مقاله:

در این تحقیق بصورت کلی تاثیر استقرار شهرکهای صنعتی استان زنجان برآلودگی منابع آب زیرزمینـی مـورد بررسـی قـرار مـی گیرد . برای این منظور بعد از جمع آوری داده ها و اطلاعات موجود از واحدهای صـنعتی مـستقر در شـهرکهای صـنعتی اسـتان موقعیـت مکانی قرارگیری آنها بصورت یک لایه اطلاعاتی وارد سیستم GIS گردید . سپس در یک لایه دیگر موقعیت مکـانی منـابع آب زیرزمینـی بصورت سفره های آب زیرزمینی تهیه شدند و با تلفیق این دو لایه محدوده هایی که واحدهای صنعتی بر روی سفره های آب زیرزمینـی قرار گرفته اند را بعنوان نقاط بحرانی انتخاب و از نظر تاثیر این واحد ها برآلودگی آب های زیرزمینی مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده استقرار شهرکهای صنعتی استان بر روی سفره هـای آب زیرزمینـی و محلهـایی کـه دارای آثـار منفـی در آلودگی منابع آب زیرزمینی می باشند بوده و گویا این نکته می باشد که در مکان یابی برای استقرار این واحدهای صنعتی ارزیابی و دقـت مناسب صورت نگرفته است


کلمات کلیدی:

آمایش سرزمین، آلودگی، آب زیرزمینی، واحد صنعتی، زنجان

کلید واژه ها: زنجان