ارزیابی تجزیه خطی پیکسلهای مختلط در مناطق کوهستانی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی تجزیه خطی پیکسلهای مختلط در مناطق کوهستانی

نویسنده:

[ علی غفوری ] - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک - گروه مهندسی فتوگرامتری و سنجش از دور

خلاصه مقاله:

الموت منطقه ای در استان چهار محال و بختیاری، همواره در تهدید فرسایش خاک قرار دارد. کاهش بارشهای جوی بهمراه فعالیتهای مخرب انسانها، منجر به کاهش پوششهای گیاهی منطقه شده است. این پژوهش با بکارگیری علم سنجش از دور و روش تجزیه خطی پیکسلهای مختلط، برای امکان سنجی این روش در تشخیص مناطق جنگلی در بستر سنگهای آفیولیت را بررسی می کند. چهار عضو خالص از تصویر انتخاب گردید، دو مورد از پوشش زمینی (اعم از صخره ای و جنگلی) یکی در ارتفاع و یکی هم در منطقه سایه. مدل تجزیه خطی، نتایج مطلوب وقابل اعتمادی را ارائه کرد ولی ضمن آن دریافتیم که این روش بستگی خیلی زیادی به روش انتخاب عضوهای خالص دارد.


کلمات کلیدی:

آنالیز اجزاء اصلی، آنالیز اختلاط طیفی ، انتخاب عضو ها در تصویر، تصویربرداری چند طیفی ، تصویربرداری فراطیفی ، تجزیه خطی پیکسلهای مختلط

کلید واژه ها: سایر موارد