ارزیابی تصاویر سنجنده ماهواره IRS-۱D در تولید نقشه تصویری

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی تصاویر سنجنده ماهواره IRS-1D در تولید نقشه تصویری

نویسنده‌گان:

[ کامبیز علی محمدی ] - کارشناس ارشد سنجش ازدور، معاونت مهندسی نیروی مقاومت بسیج
[ سعید صادقیان ] - دکتری فتوگرامتری و سنجش از دور مرکزتحقیقات نقشه برداری سازمان نقشه برداری کشور

خلاصه مقاله:

امروزه با روند توسعه کشور، نیاز به تهیه و بازنگری نقشه درحال افزایش است و باتوجه به نیاز مراکز نظـامی و نیـاز بـه روشـی بـرای بـازنگری عوارض خطی با سرعت بالا و دقت لازم برای تهیه نقشه های تصویری ( ارتوفتو ) و درنهایت مدل پروازی و با توجه بـه مزایـای تهیـه نقشـه بـه روش ماهواره ای و در اختیار بودن مرکز سپهر برای دریافت تصاویر سنجنده ماهواره IRS-1D ، بررسی بر روی تصاویر ماهواره ای بعمل آمـد و پس از اطمینان از کیفیت هندسی تصاویر، تصحیحات هندسی با توابع چند جمله ای و رشنال با ترکیب های مختلف از نقاط کنترل و چـک
صورت گرفته و تا مرحله تولید مدل پروازی کار را جهت بکارگیری در اهداف مورد نظـر ادامـه داده و نتـایج نشـان دهنـده کیفیـت مناسـب تصاویر، بهترین روش و دقت مناسب توابع رشنال برای تصحیح هندسی و بازنگری سرعت بالا و استفاده از آن برای تولید نقشه تصویر ی ومدل ارتفاعی و پروازی است


کلمات کلیدی:

تصحیح هندسی، توابع چند جمله ای، توابع رشنال، سنجنده پانکروماتیک، نقشه تصویری

کلید واژه ها: سایر موارد