ارزیابی دقت اطلاعات ارتفاعی استخراج شده از زوج تصویر ماهواره آیکونوس (مطالعه موردی تهران)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی دقت اطلاعات ارتفاعی استخراج شده از زوج تصویر ماهواره آیکونوس (مطالعه موردی تهران)

نویسنده‌گان:

[ علی اکبر متکان ] - دکتری سنجش از دور - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
[ سعید صادقیان ] - دکتری فتوگرامتری و سنجش از دور - استادیار آموزشکده نقشه برداری
[ مهدی آخوندزاده ] - دانشجوی دکتری - دانشگاه تهران
[ آزاده کاظمی ] - کارشناسی ارشد سنجش از دور - دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

امروزه اطلاعات ارتفاعی DSM و DEM یکی از مهمترین اجزاء سیستم های اطلاعات مکانی می باشد. استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت ایجاد اطلاعات ارتفاعی به دلیل قابلیت تکرار، پوشش وسیع و قیمت ارزان کاربرد وسیعی را شامل میشود.
در این تحقیق از زوج تصاویر ماهواره آیکونوس شهر تهران در سال 1381 به همراه نقشه های سه بعدی رقومی 1/2000 منطقه پاسداران تهران استفده شد. جهت تصحیح هندسی ابتدا تعداد 20 سپس 25 و در نهایت 40 نقطه کنترلی انتخاب شد. که با 40 نقطه کنترل زمینی و 60 نقطه چک تصحیح هندسی تصاویر با (با متر) RMSE=0/48 انجام گرفت. به منظور تطابق یابی ابتدا 60 سپس 80 ودر نهایت 104 عدد نقطه گره ای انتخاب و مدل ارتفاعی به روش تطابق یابی استخراج شد.عملیات ارزیابی خطا درمناطق مسطح و ساختمانها با طبقه بندی بر اساس فاصله از مرکز تصویر انجام گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش فاصله خطا افزایش می یابد و مقدار این افزایش از فاصله 1000 متر به بالا افزایش می یابد. همچنین درمناطق ساختمانی در مقایسه با مناطق مسطح مقدار این خطا بیشتر است.


کلمات کلیدی:

اطلاعات ارتفاعی ، پاسداران ، تصحیح هندسی ، تطابق یابی ، سیستم های اطلاعات مکانی ، ماهواره آیکونوس ، نقطه چک ، نقطه کنترل زمینی ، نقطه گره ای ، RMSE

کلید واژه ها: تهران