ارزیابی دقت تهیه مدل رقومی ارتفاع با استفاده از تصاویر ASTER

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

ارزیابی دقت تهیه مدل رقومی ارتفاع با استفاده از تصاویر ASTER

نویسنده‌گان:

[ بشیر رکنی دیلمی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، مهندسین مشاور قدس نیرو
[ پرویز ضیاییان فیروزآبادی ] - استادیار گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
[ منوچهر فرج زاده اصل ] - استادیار گروه سنجش از دورو GIS ، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

مدل رقومی ارتفاع (DEM) را به بیانی ساده می توان یک نقشه رقومی دانست که حاوی ارتفاع تمام نقاط تحت پوشش خود است . با توجه به خطاهای موجود در تولید DEM با استفاده از روش های دیگر ، استفاده از تصاویر ماهواره ای روش نوینی است که می تواند مدل رقومی ارتفاع با دقت بالا را ایجاد کند . در این مقاله از تصاویر ASTER جهت تولید DEM استفاده شده است . منطقه مورد مطالعه شهرستان فسا از توابع استان فارس می باشد . روش مورد استفاده در تولید DEM روش تطابق یابی ( ضریب همبستگی عرضی ) بر اساس درجات خاکستری پیکسل های تصویر می باشد . نکته ای که در تولید DEM از تصاویر ماهواره ای نقش مهمی ایفا می کند تعداد و پراکنش GCP و TP می باشد . دقت ارتفاعی برای DEM حاصله از ASTER دراین مطالعه26/4 ± به دست آمده است . نتایج RMSEZ در مناطق دشتی و کوهستانی نشان داد که دقت DEM در مناطق دشتی کمتر می باشد . همچنین در مناطق با شیب زیاد و در محل درز و شکاف ها روش تطابق یابی خوب عمل نکرده و اختلاف ارتفاع بسیار زیاد است .


کلمات کلیدی:

ASTER ، دقت، تصویراستریوسکوپی، تطابق یابی، مدل رقومی ارتفاع ، فسا

کلید واژه ها: سایر موارد