استفاده از GEOSTATIATIC و الگوریتم LSU به به منظور تعیین گیاهان در معرض خطر آلودگی کادمیوم (مطالعه موردی استان اصفهان)

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

استفاده از GEOSTATIATIC و الگوریتم LSU به به منظور تعیین گیاهان در معرض خطر آلودگی کادمیوم (مطالعه موردی استان اصفهان)

نویسنده‌گان:

[ علی اکبر متکان ] - دکتری سنجش از دور - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
[ آزاده کاظمی ] - کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
[ محمدرضا گیلی ] - کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
[ داود عاشورلو ] - کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

در بسیاری از مطالعات و بررسی های خاکشناسی برای اندازه گیری و تخمین پارامترهای مختلف خاک از قبیل فلزات سنگین موجود در خاک، تبدیل اطلاعات نقطه ای به سطح، امری اجتناب ناپذیر است. برای این کار روشهای مختلفی وجود دارد که از جمله آنها، روشهای درونیابی می باشد. در این مطالعه از روش Ordinary Kriging ، برای برآورد مقدارکادمیوم موجود در خاک منطقه مرکزی ایران واقع در استان اصفهان استفاده شد. سپس با استفاده از قابلیتهای GIS نقشه تخمین توزیع مکانی کادمیوم کل در منطقه مورد مطالعه ترسیم و جهت تعیین مناطق آلوده از نظر میزان کادمیوم، کلاسه بندی شد.
آزمون آنالیز واریانس نشان داد که کاربری تاثیر معنی داری بر روی کادمیوم کل موجود در خاک دارد. بطوریکه در کاربری شهری و صنعتی، میانگین این فلز سنگین به طور معنی داری بیشتر از میانگینش در سایر کاربریها بود. این امر موید این مطلب است که فعالیتهای انسانی به عنوان عمده ترین عامل افزایش دهنده فلزات سنگین موجود در خاک می باشد. بررسی نتایج آمار توصیفی کادمیوم کل و مقایسه آن با مقادیر پیشنهادی توسط کشورهای دیگر نشان داد که خاک منطقه از لحاظ مقدار کادمیوم موجود در آن دارای آلودگی است.
با استفاد ه از تصویر سنجنده ETM+ و بهره گیری از تکنیک بسیار برجسته Spectral unmixing پوشش گیاهی منطقه به روز و استخراج گردید و با انطباق نقشه آلودگی خاک و پوشش گیاهی میزان گسترش آلودگی در مناطق مختلف پوشش گیاهی مشخص گردید.


کلمات کلیدی:

الگوریتم Ordinary kriging ، کادمیوم ، فلزات سنگین ، آنالیز مکانی ، آنالیز واریوگرافی ، Spectral unmixing ، آماره کلموگروف ، اسمیرونوف ، endmember

کلید واژه ها: اصفهان