بررسی کانی شناسی سنگهای اتشفشانی دماوند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده حسین معین وزیری- علی حاجچی سلطان-محمد علی آرین
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
دماوند آتشفشانی است مطبق به سن پلئیستوسن متشکل از گدازه و سنگ های آذر آواری که حجم گدازه به طور چشمگیر بیش از آذر آواری است. گدازه ها و سنگ های پیروکلاستیک دماوند غالباٌ دارای ترکیب باناکیت (لاتیت) هستند. گدازه های شوشونیتی به حالت بین لایه یی و آبساروکیت بصورت گدازه های قاعده یی و یا به شکل اسکوری در داخل سنگهای پیروکلاستیک دیده می شود. ترکیب کانی شناسی آبساروکیت شامل کریزولیت، دیوپسید- سالیت، پلاژیوکلاز و سانیدین است. شوشونیتها دارای اولیوین و فلوگوپیت هستند اما اولیوین به کلریت تجزیه شده است. ترکیب کانی شناسی باناکیت (لاتیت) شامل اولیگوکلاز- آندزین فلدسپات آلکالن، اوژیت، برونزیت، فلوگوپیت، کرسوتیت، آپاتیت، مگنتیت و ایلمنیت است.
مقدار زاویه 2vNP در فنوکریستالهای فلدسپات آلکالن سنگ های آتشفشانی دماوند (°68 تا 54= 2vNP) با آنچه که تا امروز در خصوص آنورتوز و سانیدین ذکر شده (42°تا 0= 2vNP) مغایرت دارد.
محاسبات ژئوترموبارومتری بر روی فنوکریستالهای آمفیبول و پلاژیوکلاز و نیز بر اساس تعادل کلینوپیروکسن- ارتوپیروکسن نشان داده که این فنوکریستالها در فشارهای بالا (4/3 تا 9/9 کیلو بار) و حرارتهای 946 تا 1118 درجه سانتی گراد متبلور شده اند.
مقدار زاویه 2vNP غیر عادی در فنوکریستالهای فلدسپات های آلکالن سنگ های آتشفشانی دماوند شاید به علت درصد قابل توجه آنورتیت (تا 15 درصد) در این بلورها (در نتیجه تبلور در فشارهای بالا) و یا به سبب پیدایش کریپتوپریتیت یا کریپتو آنتی پریتیت در فنوکریستالها باشد.

کلید واژه ها: تهران