بررسی گرانیتوئیدهای تغییر شکل یافته علی آباد دمق و سنگ های دگرگونی دربرگیرنده آن

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده فرزانه مقدم-محمد ولی ولی زاده- محمد محجل -علی اکبر بهاری فر
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مجموعه گرانیتوئیدی و سنگ های دگرگونی علی آباد دمق در 40 کیلومتری جنوب خاوری همدان و در زون سنندج- سیرجان واقع می باشد. سنگ های دگرگونی متاپلیت هایی می باشند که در رخساره شیست سبز تا آمفیبولیت دگرگون شده اند و در محدوده کم وسعتی تحت تاثیر توده گرانیتوئیدی قرار گرفته اند. دگر ریختی گرانیتوئیدها و سنگ های دگرگون دربرگیرنده آنها در شرایط خمیری انجام گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد