بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده

نویسنده‌گان:

[ عباس علیمحمدی ] - گروه GIS ، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ پرویز ضیائیان ] - گروه سنجش از دور و GIS دانشگاه شهید بهشتی
[ علی شمس الدینی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

برقراری تعادل بین اندازه پیکسلهای تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک از دیرباز مورد توجه محققین سنجش از دور بوده است. از جمله راهکارهای اقتصادی و امکان پذیر که در این زمینه مطرح شده است، ترکیب تصاویر پانکروماتیک و چند طیفی جهت استفاده بهینه از قابلیتهای هر دو نوع تصویر می باشد. تاثیر اختلاف اندازه پیکسلهای پانکروماتیک و چند طیفی و تاثیر آن بر کیفیت طیفی تصاویر ترکیب شده، از مهمترین مسائلی است که مورد توجه قرار گرفته و در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با تخریب تصاویر چند طیفی آیکنوس با اندازه پیکسل 4 متری، تصاویری با اندازه های 8و12و16و … 44 متر تولید گردید. سپس این تصاویر با تصویر پانکروماتیک 4 متری که از تخریب تصویر 1 متری پانکروماتیک ایکنوس بدست آمده بود، با استفاده از روش های ترکیب بر پایه تبدیل Brovey، تبدیل مولفه های اصلی، تبدیل موجک و تبدیل موجک – مولفه های اصلی، با استفاده از دو روش بازنویسی نزدیکترین همسایه و میانیابی دوسویه با هم ترکیب شدند. تصاویر حاصله و تصاویر چند طیفی اصلی 4 متری با اندازه پیکسل 4 متر با استفاده از ضریب همبستگی به هم مقایسه گردیدند. نتایج بدست آمده نشان دهنده آنست که روشهای موجک و هیبرید آن نسبت به دو روش دیگر دارای نتایج بهتری در اختلاف اندازه های کوچکتر می باشند، در صورتیکه با افزایش اختلاف اندازه پیکسلها، تصاویر حاصل از روش ترکیب مولفه های اصلی بخصوص در روش بازنویسی نزدیکترین همسایه، نتایج بهتری دارند.


کلمات کلیدی:

ترکیب تصاویر ، تبدیل مولفه های اصلی ، تبدیل Brovey ، تبدیل موجک ، آیکنوس ، ضریب همبستگی

کلید واژه ها: سایر موارد