بررسی دلایل عدم انطباق ژئومتری و اطلاعات توصیفی در داده های فضایی کشور

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی دلایل عدم انطباق ژئومتری و اطلاعات توصیفی در داده های فضایی کشور

نویسنده‌گان:

[ سعید رضائی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور و مهندسی GIS دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین ( ع)
[ عباداله اسدی ] - کارشناس مهندسی نقشه برداری دانشکده و پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین ( ع )

خلاصه مقاله:

یکی از مشکلات اساسی کشور ما در خصوص برنامه ریزی های راهبـردی عـدم وجـود و یـا دسترسـی بـه اطلاعات در ابعاد مختلف می باشد . بخشی از این ضعف اطلاعاتی مربوط به داده های فضا یی و توصیفی کـشور می باشد که توسط سازمانهای مختلف و بصورت نقشه ها و اطلاعات موضوعی تهیه می گردد . این اطلاعـات یـا مس تق یماً از طریق عملیات میدانی توسط سازمانهای مربوطه برداشت می گردد و یـا از روی منـابع و نقـشه هـای موجود تهیه می گردند . در هر یک از حالات فوق مشاهد ه می گردد کـ ه اطلاعـات تهیـه شـده از بعـد فـضایی و توصیفی انطباق لازم را با یکدیگر نداشته و حتی نقشه های پوششی کشور که توسـط سـازمان نقـشه بـرداری و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه می گردند نیز با یکدیگر انطباق لازم را ندارند . بررسی دلایل عدم انطبـاق داده های فضای ی و تعیین دقت اصلی هر یک از نقشه های تولید شده توسط سازمانهای ذیربط خـارج از مقولـه این نوشتار بوده و در اینجا صر فاَ عوامل ایجاد این مغایرت ها بر روی نقشه های مختلف بررسـی مـی گـردد . در این مقاله سعی شده بر اساس شواهد موجود نسبت به منابع خطا و اختلافات موجود در اطلاعات فضایی کشور بررسی لازم انجام گیرد . نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد کـه مهمتـرین دلایـل عـدم انطبـاق داده هـای فضایی و توصیفی با یکدیگر شامل خطاهای ناشی از به روز نبودن نقشه ها , خطای سطوح مبنا , خطاهای منـابع انسانی , خطاهای ناشی از روش اجرا , دقت های نسبی , عدم رعایت دستوالعمل های تولید اطلاعات فـضایی , تفاوت تعاریف از نقطه نظر دستگاههای ذیربط و تفاوت گویش ها در سطح کشور می باشد .


کلید واژه ها: سایر موارد