بررسی روش های مختلف استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر پر طیفی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی روش های مختلف استخراج ویژگی به منظور طبقه بندی تصاویر پر طیفی

نویسنده‌گان:

[ مجید رحیم زادگان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ محمدجواد ولدان زوج ] - دانشیار گروه سنجش از دور، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ مسعود ورشوساز ] - استادیار گروه فتوگرامتری، دانشکده مهندسی نقشه برداری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ یاسر مقصودی مهرانی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

طبقه بندی تصاویر پر طیفی یکی از مهم ترین و پر کاربردترین روش های استخراج اطلاعات در تصاویر ماهواره ای است. استخراج ویژگی یکی از مهم ترین روش های کاهش تعداد باندها در تصاویرت ماهواره ای پر طیفی به منظور انجام یک طبقه بندی مناسب است. درتصاویر ماهواره ای پر طیفی، به علت وجود تعداد زیادی باند و همچنین محدود بودن نمونه های آموزشیریال طبقه بندی این تصاویر با مشکل مواجه خواهد شد. این مشکل به علت پدیده Hughes اتفاق می افتد. روش های مختلف استخراج ویژگی با در نظر گرفتن تعداد ابعاد بهینه برای طبقه بندی تصاویر پر طیفی، مشکل به وجود آمده به علت پدیده Hughes را حل می نماید. در این مقاله به بررسی روش های استخراج ویژگی در تصاویر ماهواره ای پر طیفی پرداخته می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش NWFE مناسب ترین روش برای استخراج ویژگی در تصاویر ماهواره ای پر طیفی می باشد.

کلید واژه ها: سایر موارد