بررسی صحت و عملکرد روش DLT در تصحیح تصاویر آرایه خطی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

بررسی صحت و عملکرد روش DLT در تصحیح تصاویر آرایه خطی

نویسنده‌گان:

[ میثم یوسف زاده ] - قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشهبرداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
[ علی عزیزی ] - قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشهبرداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
[ محمد سعادت سرشت ] - قطب علمی مهندسی نقشهبرداری و سوانح طبیعی، گروه مهندسی نقشهبرداری، دانشکده فنی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

E1-Manaddili & Novak در مقاله [1] در 1996، به اثبات صادق بودن روش DLT در زمین مبنا کردن تصاویر آرایه خطی پرداخته اند. با توجه به اینکه معادلات DLT از تغییر پارامترهای شرط هم خطی بدست می آیند، هندسه تصویربرداری تصاویر فریم با استفاده از این معادلات قابل مدل سای است. در مقاله حضار، با توجه به تفاوت هندسه تصویربرداری تصاویر آرایه خطی، برای اولین بار، با اثبات ریاضی نشان داده شده است که اشکال بکارگیری معادلات DLT برای مدل سازی تصاویر آرایه خطی در نظر نگرفتن اختلاف ارتفاعات زمین می باشد. سپس با استفاده از داده های شبیه سازی شده، خطاهای بکارگیری این روش در مدل سازی سه بعدی مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلید واژه ها: سایر موارد