تلفیق سنجش از دور و GIS در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی محدوده لالی

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

تلفیق سنجش از دور و GIS در پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی محدوده لالی

نویسنده‌گان:

[ ساحل سپند ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمینشناسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
[ منوچهر چیت سازان ] - عضو هیأت علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
[ کاظم رنگزن ] - عضو هیأت علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز
[ یحیی میرزایی ] - عضو هیأت علمی دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:

با افزایش جمعیت و به دنبال آن افزایش نیازهای آبی، ضرورت و اهمیت منابع آب زیرزمینی به عنوان یکی از مهمترین منابع تامین کننده آب شیرین، بیش از پیش آشکار می شود . در منطقه لالی علی رغم وجود آبخوانهای کارستی و آبرفتی فراوان ساکنان منطقه از نظر تامین منابع آب قابل اطمینان جهت شرب و کشاورزی با مشکل مواجه می باشند . هدف از انجام این تحقیق بررسی
منابع آبی جدید با استفاده از توانائیهای مشترک سنجش از دور و GIS می باشد . بدین منظور درابتدا پارامترهای موثر در پتانسیل یابی شناسایی گردید که عبارتند از : زمین شناسی، توپوگرافی و شیب، کاربری اراضی، چگالی زهکشی، چگالی خطواره و در نهایت با استفاده از روش Weighted Index Overlay لایه های اطلاعاتی در محیط GIS تلفیق و ترکیب شده و نقشه پتانسیل
آب زیرزمینی تهیه گردید


کلمات کلیدی:

لالی، کارستی،GI S، Weighted Index Overlay ، سنجش از دور

کلید واژه ها: خوزستان