معرفی تیپ دگرگونی ناحیه یی همدان با توجه به زون بندی کانیهای دگرگونی در منطقه شمال شرق الوند

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده دانشگاه تهران- علیرضا ولی زاده- علی درویش زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
مقایسه توالی زونهای دگرگونی ناحیه ای منطقه همدان با توالی زونها در تیپهای سه گانه معرفی شده توسط میاشیرو حاکی از آن است که:
الف- سنگهای منطقه از نظر وجود زون استارولیت و حضور گسترده گارنت در تمام زونهای درجه متوسط و بالا و عدم وجود کردیریت با تیپ P/T پایین نامبرده مطابقت ندارد.
ب- عدم وجود کیانیت و فراوانی آندالوزیت نیز دلیل بارزی بر عدم تشابه سنگهای منطقه با تیپ P/T متوسط است.
ج- شاخص تیپ P/T نیز با کانیهای فشار بالایی مانند گلوکوفان هستند که تاکنون در منطقه دیده نشده اند.
اما سنگهای منطقه از جهتی نیز مشابه تیپ P/T پایین (وجود آندالوزیت و سیلیمانیت) و از جهت دیگر مشابه تیپ P/T بالا (وجود استارولیت و عدم وجود کردیریت) هستند لذا می توان آنها را جزء سری حد واسط بین این دو تیپ به حساب آورد.
از طرف دیگر پاراژنز کانیها در سنگهای دگرگونی ناحیه یی منطقه قابل قیاس با باتوزون 2 کارمایکل است. وجود توام آندالوزیت و استارولیت و تعادل بین آنها و عدم همراهی سیلیمانیت و استارولیت گواه این ادعا است. البته به علت وجود کردیریت جایگاه این سنگها در قسمت فوقانی باتوزون یا ابتدای باتوزون بعدی قرار دارد.

کلید واژه ها: همدان