تهیه نقشه پوشش اراضی کشوری با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره TERRA سنجنده MODIS

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

تهیه نقشه پوشش اراضی کشوری با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره TERRA سنجنده MODIS

نویسنده‌گان:

[ مهران برادران نصیری ] - مدیر گروه پژوهشی توسعه وکارشناس ارشد مراتع موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی
[ علی اکبر آبکار ] - عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
[ علی صادقی نائینی ] - کارشناس ارشد سنجش از دور سازمان فضایی ایران
[ محمود عبداله زاده ] - کارشناس ارشد سنجش از دور موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

خلاصه مقاله:

یکی از کاربرد های م تداول سنجش از دور دسترسی به اطلاعات بهنگام در زمینه کشاورزی و منابع طبیعی مـی باشـد . از جملـه لایه های اطلاعاتی بسیار مهم بخصوص در مطالعات و تحقیقات بنیادی کشاورزی، لایه کاربری اراضی و پوشش زمین در شـرایط کنـونی میباشد که می بایست شناختی د قیق از کم و کیف منابع طبیعی و کشاورزی منطقه مورد مطالعه ارائه نماید . با اسـتف اده از سـریهای زمـانی تصاویر ویا محصولات آنها از قبیل NDVI 6 می توان نوع پوشش زمین را تعیین کرد . داده های ماهواره ای مورد اسـتفاده در ایـن مطالعـه تصاویر 250 MODIS متری مربوط به سال زرا عی 1380-81 می باشد . در هر ماه از حداقل ده تصویر MODIS استفاده شده است . پس از انجام پیش پردازش و پردازش های مختلف بر روی هر تصویر NDVI مربوطـه محاسـبه و ترکیبـات بیـشترین ارزش دو هفتـه ای و ماهانه شاخص گیاهی NDVI محاسبه گردید . بدین ترتیب میتوان حجم داده را کاهش داد و اثر اتمسفر را کاهش داد . جهت تهیه نقشه پوشش اراضی از روش طبقه بندی هیبر ید و دانش - پایه بر روی کمپوزیتهای ماهانه NDVI اسـتفاده گردیـد . از نقـشه هـای توپـوگرافی ، بارندگی ، مناطق آموزشی و .... به منظور تعیین و تفسیر کلاس های مختلف کاربری استفاده شد


کلمات کلیدی:

نقشه پوشش زمین ، MODIS ، سری های زمانی ، شاخص پوشش گیاهی (NDVI) ، MVC

کلید واژه ها: سایر موارد