تعیین اندازه پیکسل هیدرولوژیکی مناسب برای نقشه های توپوگرافی ۱/۲۵۰۰ ایران

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

تعیین اندازه پیکسل هیدرولوژیکی مناسب برای نقشه های توپوگرافی 1/2500 ایران

نویسنده‌گان:

[ امین حسینی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
[ داود عاشورلو ] - کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS
[ علی اکبر متکان ] - کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS
[ آزاده کاظمی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

مدل رقومی ارتفاع به دلیل ماهیت سلولی در بسیاری از مدل های مهندسی هیدرولوژی نقش تعیین کننده دارد. در این مدل اندازه پیکسل از عوامل اساسی است که دقت آن را تحت تاثیر قرار میدهد.
دراین تحقیق بررسی نقش تغییرات اندازه پیکسل در محاسبه طول آبراهه به عنوان یکی از مهمترین پارامترهای هیدرولوژیکی مد نظر قرار گرفته است. به این منظور در نقشه های 1/25000 سازمان نقشه برداری از پنج منطقه کشور، پس از ویرایش، در هشت اندازه پیکسل مختلف اقدام به درونیابی گردید.
به منظور تعیین نقش تغییرات اندازه سلول، آبراهه های استخراج شده با استفاده از مدل D8 با آبراهه های نقشه های 1/25000، در اندازه پیکلهای مختلف از لحاظ طول، جابجائی و بعد فراکتال مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج بعد فراکتال نشان داد که اندازه پیکسلهای بیشتر از 30 متر دارای الگوی هندسی متفاوتی با رودخانه اصلی می باشند. همچنین خطای جابجایی آبراهه های استخراج شده از اندازه پیکسلهای 5و10 متر کمتر بوده و دارای دقت بیشتری هستند.


کلمات کلیدی:

مدل رقومی ارتفاع ، اندازه پیکسل ، طول آبراهه ، جابجائی آبراهه ، فراکتال

کلید واژه ها: سایر موارد