تعیین اعوجاج قطعات هواپیما با استفاده از روش فتوگرامتری صنعتی غیر آنی کم هزینه

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

تعیین اعوجاج قطعات هواپیما با استفاده از روش فتوگرامتری صنعتی غیر آنی کم هزینه

نویسنده‌گان:

[ امیرشاهرخ امینی ] - دانشجوی کارشناسی فتوگرامتری
[ محمد سعادت سرشت ] - عضو هیات علمی دانشگاه تهران
[ مسعود ورشوساز ] - عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

هدف اصلی این مقاله، بررسی قابلیت روش فتوگرامتری صنعتی غیر آنی کم هزینه در کنترل کیفیت ابعادی و تعیین اعوجاجات هندسی بوجود آمده در بدنه هواپیما می باشد. برای این منظور، دماغه های دو هواپیمای مشابه بصورت سه بعدی بروش فتوگرامتری صنعتی غیر آنی اندازه گیری و مقایسه ابعادی گردید. طراحی شبکه تصویربرداری در حالت خود کالیبراسیون انجام گرفت. سپس تستهایی جهت تایید صحت داده های اخذ شده انجام گردید. در انتها دو دماغه برای آشکارسازی اعوجاجات با یکدیگر مقایسه گردیدند. نتایج این تحقیق نشان داد، با روش فتوگرامتری صنعتی غیر آنی کم هزینه شامل دوربین رقومی غیر متریک، و اسکیل بار و تارگت های ارزان قیمت و دست ساز، بدون استفاده ازنقاط کنترل سه بعدی و با روش تعدیل دسته پرتو و خود کالیبراسیون، به دقتهایی در حد 1:20000 (150 میکرون در سه متر) می توان دست یافت.


کلمات کلیدی:

فتوگرامتری صنعتی ، کنترل کیفیت ، مدلسازی ، دماغه هواپیما ، اندازه گیری دقیق ، خودکالیبراسیون

کلید واژه ها: سایر موارد