تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان با تلفیق داده های آلتیمتری TOPEX/POSEIDON و ERS۱ با استفاده از مدل جزر و مدی بدست آمده از آلتیمتری

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

تعیین توپوگرافی سطح دریا در خلیج فارس و دریای عمان با تلفیق داده های آلتیمتری TOPEX/POSEIDON و ERS1 با استفاده از مدل جزر و مدی بدست آمده از آلتیمتری

نویسنده‌گان:

[ علیرضا پورشریفی ] - سازمان نقشه برداری کشور
[ مهدی نجفی علمداری ] - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

در این تحقیق SST با استفاده از مشاهدات ارتفاع سنجی ماهواره ای در منطقه خلیج فارس و دریای عمان محاسبه شده است. در این تحقیق از مشاهدات ماهواره ای نقاط گرهی دو ماهواره TOPEX/POSEIDON و ERS1/2 و همچنین کلیه نقاط ماهواره TOPEX/POSEIDON موجود در منطقه مورد مطالعه استفاده شده است. به منظور محاسبه این مولفه که برابر جدائی MSL و ژئوئید می باشد از مدل ژئوپتانسیل EGM96 و سطح متوسطی که توسط داده های فوق الذکر محاسبه شد، استفاده شده است. با توجه به رفتار متفاوت مولفه های جزر و مدی در سواحل و خلیج ها، نسبت به رفتارجهانی آنها، یک مدل محلی برای بیان تغییرات جزر و مد در خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از مشاهدات ماهواره ای TOPEX/POSEIDON و ERS1/2 ایجاد شده است. برای محاسبه این مدل فرکانسهای اصلی K1, S1, M1, K2, S2, M2 محاسبه شده و تستهای آماری برای محاسبه صحت مدل انجام شده است.
روش مورد استفاده در این تحقیق روش آنالیز طیفی کمترین مربعات می باشد. قابلیت اعتماد پذیری مجهولات با استفاده از تست نسبت سیگنال به نویز آزمایش شده است و دامنه هایی که نسبت نویز آنها از مقدار خود سیگنال بیشتر است حذف شده اند. نتایج دارای دقتی بیشتر از 6 سانتیمتر بوده و همچنین دارای تطابقی بهتر از 9 سانتیمتر با مدل CSR می باشد. پس از محاسبه مولفه های جزر و مدی و MSL بطور همرمان، مقدار SST محاسبه شده است.


کلید واژه ها: سایر موارد