طراحی و پیاده سازی نحوه زمانمند سازی داده های مکانی ایستا در سیستمهای اطلاعات مکانی جهت حفظ سابقه تاریخی عوارض

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

طراحی و پیاده سازی نحوه زمانمند سازی داده های مکانی ایستا در سیستمهای اطلاعات مکانی جهت حفظ سابقه تاریخی عوارض

نویسنده‌گان:

[ سعید نادی ] - دانشجوی دکتری مهندسی نقشه برداری - سیستمهای اطلاعات مکانی، گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
[ محمودرضا دلاور ] - استادیار قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی و مدیر گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

در این مقاله هدف اصلی، ارائه مدلی برای زمانمند سازی داده های برداری قطعه مبنائیست که با یک زمان خطی و پیوسته در حال تغییر می باشد . بر این در این مقاله، طراحی پایگاه داده ها با قابلیت حفظ و ردیابی سابقه تغییرات عوارض مکانی در قالب پنج جدول با سه سطح دسترسی انجام شد . در مورد شیوه ذخیره سازی بکارگرفته شده در این مدل، با توجه به تست انجام شده، شیوه ذخیره سازی Object based با 38/18% کاهش در حجم ذخیره سازی در برابر شیوه Change based با 4/72% افزایش نسبت به روش Snapshot ، به عنوان شیوه مناسب برای ذخیره سازی داده های قطعه مبنای برداری تشخیص داده شد که مورد استفاده قرار گرفت . مدل داده طرحی شده سرانجام در قالب یک Extension برای نرم افزار ArcView بر اساس استفاده از قابلیت Theme در مقابل ODBC پیاده سازی شده است .


کلمات کلیدی:

سیستمهای اطلاعات مکانی زمانمند، قیود حفظ جامعیت پایگاه داده های زمانمند، روشهای ذخیره سازی تغییرات مکانی، Spatio-Temporal GIS

کلید واژه ها: سایر موارد