طرح اندازه گیری ثقل دقیق و ارتفاع دقیق بر روی قله دماوند و گسترش خط کالیبراسیون ملی ثقل ایران

دسته مقالات جنبی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک ۸۶
تاريخ برگزاری ۰۲ بهمن ۱۳۸۶

طرح اندازه گیری ثقل دقیق و ارتفاع دقیق بر روی قله دماوند و گسترش خط کالیبراسیون ملی ثقل ایران

نویسنده‌گان:

[ حاتم ] -
[ جمهور ] -
[ ابولقاسم ] -
[ بایر ] -

خلاصه مقاله:

اندازه گیری ثقل و ارتفاع بر روی قله دماوند حائز اهمیت فراوان است . تعیین کمترین مقدارثقل درایران، گسـترش خـط کالیبراسـیون ملی ثقل، بهبود مدلهای ملی و محلی پیش بین ی ثقل ، مطالعه وضعیت ایزوستازی مرتفع ترین کوه ایران، بهبود و کنترل مـدل عـددی دانسیته، ارتقای کیفی ژئوئید ، ژئودینامی ک ثقل ، ... ، را میتوان در این رابطه ذکرنمود . ازطرف دیگر، دانستن ثقل یک ایستگاه بدون ارتفاع آن ( با دقت ی کسان و معادل ) کاربرد زیادی نخواهد داشت . درحقیقت تغییرات ثقل به دلایل تغییرات ارتفاع، عرض جغرافیائی و آرایش دانسیته داخل زمین رخ می دهد و از بین این عوامل، عامل ارتفاع بصورت محلی مهمترین عامل در تغییر ثقل است . بنـابراین، بـدیهی است که مشاهدات ثقل و ارتفاع بطوردقیق و با هم در بحث مدلسازی میدان ثقل زمین مطرح شود .


کلید واژه ها: سایر موارد