بررسی ژئوشیمی و خاستگاه زمین ساختی تشکیل نهشته های سولفیدی همراه با آتشفشانهای افیولیتی ناحیه قزل داش خوی

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده علی امامعلیپور- ایرج رساء
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
همراه با گدازه های آتشفشانی افیولیتهای ناحیه خوی نهشته های سولفیدی همزاد متعددی یافت می شود که در سالهای اخیر شناسایی و معرفی شده اند. در این پژوهش، ژئوشیمی و خاستگاه زمین ساختی تشکیل این نهشته ها مورد بررسی قرار می گیرد. بررسیهای سنگ نگاری و ژئوشیمیایی گویای آن است که گدازه های درونگیر کانه زایی از وابستگان تولئیتهای جزایر قوسی با پتاسیم کم (LKT یا IAT) بوده و در مرحله آغازین تشکیل جزایر قوسی بوجود آمده اند. اگرچه اکثر نهشته های سولفید توده یی تیپ قبرسی در مناطق گسترشی تشکیل شده اند، اما از دیدگاه زمین شناسی پیدایش نهشته های سولفید توده یی همزاد در توالیهای مربوط به مرحله آغازین شکل گیری جزایر قوسی قابل انتظار می باشد. نهشته های سولفیدی ناحیه قزل داش خوی نیز به چنین جایگاهی تعلق داشته و از این نظر جالب توجه می باشند.

کلید واژه ها: سایر موارد