بررسی ژنز احتمالی کانسار آهن همه کسی- همدان

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نویسنده مهرداد براتی
تاريخ برگزاری ۰۶ شهریور ۱۳۸۰
کوه آلماقولاق مرتفع ترین کوه در شمال غرب همدان می باشد. انواع سنگهای رسوبی، دگرگونی و آذرین در این منطقه یافت می گردد که در این میان سری سنگهای آذرین درونی از تنوع و گستردگی بیشتری برخوردار هستند و شامل انواع سنگهای اسیدی، حد واسط می باشد.
علیرغم تنوع سنگ شناسی در منطقه کانسار کوچک آهن همه کسی تنها رویداد فلزی شناخته شده در محل می باشد. این کانسار در دامنه شمالی واقع می باشد. مطالعات گذشته به واسطه وجود دگرسانی اپیدوتی شدن و همراهی کانیهای سولفیدی و اکسیدی ژنز این کانسار را اسکارنی معرفی می کند، در مطالعات جدید به واسطه شرایط میکروسکوپی نظیر جدایش دو عنصر آهن و منگنز و بافتهای موزائیکی موجود در کانسار و شرایط ماکروسکوپی مانند شکل توده و وضعیت دیواره ها و زون های دگرسانی ژنز کانسار هیدروترمال (مزوترمال) تشخیص داده شده است.

کلید واژه ها: همدان