مطالعه ساختهای جریانی موجود در گرانیتوئیدهای الوند

مطالعه ساختهای جریانی موجود در گرانیتوئیدهای الوند

نویسنده:

[ علی اصغر سپاهی ] - دانشگاه بو علی سینا، همدان

خلاصه مقاله:

در گرانیتوئیدهای الوند، واقع در اطراف گنج نامه همدان، ساختهای جریانی ( Flow structures) واضحی در نتیجه جهت یافتگی بلورها ( به ویژه درشت بلورهای فلدسپات ) و انکلاوهای دانه ریز بازیک حاصل شده است. مطالعه ساختهای فوق نشان می دهد که این ساختها در قسمتهای مرکزی توده ی نفوذی از تزریق پی در پی و چند باره ی ماگما در شکستگیهای قدیمی با راستای شمالی- جنوبی حاصل شده اند. جهت یافتگی درشت بلورها و انکلاوها تقریباً مشابه هم و در همان راستای ساختهای دایک مانند با امتداد شمالی-جنوبی ست. در قسمتهای حاشیه یی پلوتون در اثر اندرکنش توده ی نفوذی با سنگ میزبان در هنگام جایگیری، درشت بلورها و انکلاوها تقریباً به موازات سطح تماس توده و سنگ میزبان ردیف شده اند. در مناطق حاشیه یی توده و مناطق گسلی ( میلونیتی) ساختهای جریانی منشأ تکتونیکی دارند و در این مناطق معمولاً ارتوکلاز جای خود را به میکروکلین ( با ما کل تارتن) داده است.

کلید واژه ها: همدان