معرفی فاز دیاگرام جدید در سولفوسالتهای نقره با استفاده از مطالعات اسپکتروسکوپی (XAS) و میکروسکوپ الکترونی (TEM)

معرفی فاز دیاگرام جدید در سولفوسالتهای نقره با استفاده از مطالعات اسپکتروسکوپی (XAS) و میکروسکوپ الکترونی (TEM)

نویسنده:

[ مرتضی رزم آرا ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

تکنیکهای نوین کانی شناسی از قبیل متدهای جدید اسپکتروسکوپی و میکروسکوپ های الکترونی پر قدرت امکان مطالعات دقیق تغییرات ساختمانی و تحولات فازی (phase transitions) را امکان پذیر ساخته است. تعیین ساختمان سولفوسالتهای نقره به دلیل پیچیدگیهای ساختمانی، شیمیایی و ایجاد محلولهای جامد در اغلب این کانیها به سادگی امکان پذیر نبوده است. به دلیل لزوم استفاده از تکنیکهای نوین پر قدرت همچون X-ray Absorption spectroscopy) XAS) و میکروسکوپ های الکترونی پر قدرت (HRTEM) برای مطالعه سولفوسالتها اجتناب ناپذیر می شود. سولفوسالتهای مورد مطالعه با متد خشک در خلأ سنتز و سپس در درجه حرارتهای پایین و بالا تعیین ساختمان شدند و تغییرات حاصل با استفاده ازXAS,EPMA,XRD,DSC و TEM مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل منجر به اطلاعاتی در مورد حد درجه حرارتهای ذوب و انجماد با ترکیبهای متفاوت و در نتیجه یافتن transition loop ( لیکوییدوس به اضافه سولیدوس) شد. سپس با استفاده از داده های ترمودینامیکی کانیهای مورد مطالعه، معادلات ترمودینامیکی جدید ( خاص این فازها) استنتاج و transition loop برای حالت ایده آل محاسبه و با داده های حاصل از آزمایشات DSC و XRD مقایسه گردیدند. بر مبنای کلیه اطلاعات حاصل یک فاز دیاگرام جدید در سولفوسالتهای نقره ارائه گردید. علاوه بر این نیز چند ساختمان ناشناخته در درجه حرارتهای پایین و بالا معرفی شد.

کلید واژه ها: سایر موارد