معرفی تیپ دگرگونی ناحیه یی همدان با توجه به زونبندی کانیهای دگرگونی در منطقه ی شمال شرق الوند

معرفی تیپ دگرگونی ناحیه یی همدان با توجه به زونبندی کانیهای دگرگونی در منطقه ی شمال شرق الوند

نویسنده‌گان:

[ علیرضا ولی زاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
[ علی درویش زاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

مقایسه ی توالی زونهای دگرگونی ناحیه یی منطقه ی همدان با توالی زونها در تیپهای سه گانه ی معرفی شده توسط میاشیرو حاکی از آن است که : الف- سنگهای منطقه از نظر وجود زون استارولیت وحضور گسترده ی گارنت در تمام زونهای درجه ی متوسط و بالا و عدم وجود کردیریت با تیپ P/T پایین نامبرده مطابقت ندارد. ب- عدم وجود کیانیت و فراوانی آندالوزیت نیز دلیل بارزی بر عدم تشابه سنگهای منطقه با تیپ P/T متوسط است. ج- شاخص تیپ P/T با نیز کانیهای فشار بالایی مانند گلوکوفان هستند که تا کنون در منطقه دیده نشده اند. اما سنگهای منطقه از جهتی نیز مشابه تیپ P/T پایین ( وجود آندالوزیت و سیلیمانیت) و از جهت دیگر مشابه تیپ P/T بالا ( وجود استارولیت و عدم وجود کردیریت) هستند لذا می توان آنها را جزء سری حد واسط بین این دو تیپ به حساب آورد. از طرف دیگر پاراژنز کانیها در سنگهای دگرگونی ناحیه یی منطقه قابل قیاس با باتوزون "2" : کارمایکل است. وجود توأم آندالوزیت و استارولیت و تعادل بین آنها و عدم همراهی سیلیمانیت و استارولیت گواه این ادعا ست. البته به علت عدم وجود کردیریت جایگاه این سنگها در قسمت فوقانی باتوزون یا ابتدای باتوزون بعدی قرار دارد.

کلید واژه ها: همدان