معرفی سکانس ایده آل توفانی از نهشته های بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)

معرفی سکانس ایده آل توفانی از نهشته های بخش زیرین سازند الیکا (تریاس زیرین)

نویسنده‌گان:

[ داود جهانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
[ یعقوب لاسمی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
[ نادر کهنسال قدیم وند ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

خلاصه مقاله:

نهشته های بخش زیرین سازند الیکا در دوره های غیر توفانی (آرام) و توفانی پدید آمده اند. سکانس ایده آل (Ideal Sequence) یکی از گونه های مهم دوره های توفانی ست. سکانس ایده آل یاد شده از سه بخش پایینی (I)، میانی (II) و بالایی (III) ساخته شده است. مجموع این بخشها یک سکانس به سوی بالا ریز شونده را نشان می دهد. ضخامت سکانس ایده آل به طور معمول 4 تا 10 سانتیمتر است. بخش I کلسی رودیت یا کالکارنیت بوده و بافت آن گرینستون تا پکستون است. این بخش به گونه ی ناگهانی و فرسایشی بر روی نهشته های زیرین خود و نیز با یک نبود کوچک و مرز ناگهانی در زیر بخش فوقانی II قرار می گیرد. بخشII بیشتر کلسی لوتیت بوده و ساختهای رسوبی مهمی در آن دیده می شود. این بخش به گونه ی نسبتاً ناگهانی تا تدریجی به بخش III تبدیل می شود. بخشIII شیل/آهک میکریتی ست. بخشهای یاد شده به ترتیب در زمان بیشترین انرژی توفان تا زوال آن نهشته شده اند. سکانسهای ایده آل با توجه به ویژگی بخشهای سازنده ی آن، به ویژه ضخامت و ترکیب بخش I در بخشهای آغازی و پایانی دریای باز پدیده آمده اند.

کلید واژه ها: سایر موارد