نقش گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتون در تشخصیص عمق رسوبگذاری سازند در نواحی سبزه کوه و کوهنجان

نقش گروههای مورفوتایپ فرامینیفرهای پلانکتون در تشخصیص عمق رسوبگذاری سازند در نواحی سبزه کوه و کوهنجان

نویسنده‌گان:

[ حسین وزیری مقدم ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده ی علوم، گروه زمین شناسی
[ محمود تنگستانی ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده ی علوم، گروه زمین شناسی
[ منوچهر رامشی سروستانی ] - دانشگاه اصفهان، دانشکده ی علوم، گروه زمین شناسی

خلاصه مقاله:

رسوبات سازندگورپی در نواحی سبزه کوه و کوهنجان عمدتاً در قاعده ، از مارنهای خاکستری ودر رأس ، از تناوب آهک و مارن تشکیل شده است . مطالعه ی فرامینیفرهای پلانکتونیک مقاطع نازک و نمونه های جدا شده از رسوب منجر به تشخیص سه گروه مورفوتاتیپ گردید. مورفو تایپ گروه اول شاخص آبهای کم عمق بوده و با صدفهای تروکواسپیرال و عمدتاً با کیلهای اولیه و یا صدفهایی با حجرات کروی ولی با تزئینات قوی نشانگر آبهای حد واسط می با شند . مورفوتایپ گروه سوم با صدف های تروکواسپیرال فشرده (محدب الطرفین یا مسطح - محدب ) و دارای کیل ، شاخص آبهای عمیق هستند . مطالعه ی مورفوتایپها در توالیهای رسوبی هر دو ناحیه نشانگر یک سیکل پسرونده می باشد .

کلید واژه ها: اصفهان