نقش دگرسانیهای گرمابی در تحول سنگهای آذرین و رسوبی دره زرشک

نقش دگرسانیهای گرمابی در تحول سنگهای آذرین و رسوبی دره زرشک

نویسنده‌گان:

[ بهروز دهقان منشادی ] - کارشناسی ارشد پترولوژی، دانشگاه تهران
[ محمد ولی ولی زاده ] -
[ جمشید حسن زاده ] - عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

منطقه مورد مطالعه در فاصله 80 کیلومتری جنوب غرب شهرستان یزد و بر روی نوار ماگماتیسم سنوزوییک ایران مرکزی( ارومیه-دختر) قرار دارد. سنگهای آذرین منطقه را اکثراً گنبدهای ساب ولکانیک نئوژن تشکیل می دهند که به درون سنگهای میوسن و قدیمی تر نفوذ کرده اند. توده ی کوارتزدیوریتی دره زرشک با نفوذ به درون گنبدهای داسیتی نئوژن و رسوبات قدیمی تر، این سنگها را دگرسان نموده است. محلولهای گرمابی در سنگهای آذرین قدیمی تر ( داسیتها) شکستگیهای فراوانی را بوجود آورده و باعث تشکیل مجموعه های دگرسانی پتاسیک، فیلیک، پروپیلیتیک و آرژیلیک زایی. دگرسانی سنگهای رسوبی، با توجه به نوع سنگ میزبان و شرایط فیزیکوشیمیایی محلولهای گرمابی به صورت اسکارن، دگرسانی سیلیسی و یا اپیدوتی شدن دیده می شود. وضعیت کنونی سنگها، در اثر فرسایش شکل گرفته است.


کلید واژه ها: یزد