چینه شناسی و زیست چینه ای رسوبات سیستم پرمین در ناحیه سنگرود

چینه شناسی و زیست چینه ای رسوبات سیستم پرمین در ناحیه سنگرود

نویسنده‌گان:

[ حسین پرتو آذر ] - سازمان زمین شناسی کشور
[ نوشین مهربان ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

مطالعه و بررسی چینه شناسی و زیست چینه ای سیستم پرمین در ناحیه ی سنگرود، جهت شناسایی واحدهای سنگی و سن زمین شناسی همچنین تعیین آشکوب های موجود در واحدهای سنگی سازندهای مختلف آن انجام گردید. در این مطالعه که از مقطع مارسلان واقع در شمال دهکده ی سنگرود اندازه گیری و نمونه برداری شده، ابتدا از پایین به بالا واحد سنگی سازند دورود بر روی آمواحد سنگی سازند روته و سپس واحد سنگی هم ارزنسن تشخیص داده شده است.


کلید واژه ها: گیلان