چینه شناسی رسوبات کربناته کرتاسه زیرین در شمال غرب اخلمد (بینالود) و معرفی آن به عنوان سازند تیرگان (کپه داغ)

چینه شناسی رسوبات کربناته کرتاسه زیرین در شمال غرب اخلمد (بینالود) و معرفی آن به عنوان سازند تیرگان (کپه داغ)

نویسنده‌گان:

[ مهدی نجمی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ اسدا... محبوبی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ رضا موسوی حرمی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ شمسی کهریزی ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

در نقشه ی زمین شناسی 1/25000 مشهد در شمالکوههای بینالود سنگ آهکهایی رخنمون دارد که با سن کرتاسه ی تحتانی مشخص شده است. اینواحد سنگی عمدتاً از سنگ آهکهای حاولی اائید و اربیتولین تشکیل شده است که به فرم هم شیب بر روی رسوبات سیلیسی آواری شوریچه (نئوکومین) و در زیر رسوبات کواترنر قرار گرفته است. مطالعه ی انجام شده نشان داده است که این واحد سنگی از 11 رخساره ی میکروسکوپی تشکیل شده که مؤید محیط های کم عمق دریایی می باشد. شناسایی 9 گونه فسیل فرامینیفر، سن بارمین-آپسین را برای این واحد مشخص نموده است. مقایسه ی اختصاصات رخساره های سنگی این واحد با توالی های مطالعه شده در کپه داغ و البرز نشان می دهد که می توان این سنگهای آهکی را به عنان سازند تیرگان معرفی کرد.

کلید واژه ها: خراسان شمالى