نخستین گزارش از کنودونتهای کربونیفر در ناحیه دارچاله - شهر رضا (جنوب شرق اصفهان)

نخستین گزارش از کنودونتهای کربونیفر در ناحیه دارچاله - شهر رضا (جنوب شرق اصفهان)

نویسنده‌گان:

[ مهدی یزدی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[ زهرا ربیعی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

نهشته های پالئوزوئیک بالایی در منطقه ی دارچاله واقع در 15 کیلومتری شرق شهرضا و 70 کیلومتری جنوب شرق اصفهان رخنمون دارند. مجموعه ی کنودونت های به دست آمده متعلق به یک واحد کرم رنگ تا زرد رنگ کرینوئیددار بوده که در قسمت میانی مقطع مورد مطالعه در منطقه ی دارچاله قرار دارند. مطالعات و بررسی های انجام شده بر روی مجموعه ی کنودونت های به دست آمده در نا-حیه دارچاله به طور کلی سن کربونیفر پسین (نامورین پسین تا وستفالین آغازین) را مشخص می کند. فسیل های دیگری که در این منطقه یافت شده است عبارتند از: استراکد، فرامینیفر، بازوپایان، قطعات خارپوستان نظیر ساقه ی کرینوئید، بریوزوئر و اجزای اسکلتی هولوتورین.

کلید واژه ها: اصفهان