کانی زایی هیپوژن و اسکارنی در کانسار مس پورفیری دره زرشک

کانی زایی هیپوژن و اسکارنی در کانسار مس پورفیری دره زرشک

نویسنده‌گان:

[ بهروز دهقان منشادی ] - کارشناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه تهران
[ محمد ولی ولی زاده ] -
[ جمشید حسن زاده ] - عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

منطقه ی مورد مطالعه در فاصله 80 کیلومتری جنوب غرب شهرستان یزد و بر روی نوار ماگماتیسم سنوزوییک ایران مرکزی مشهور به ارومیه- دختر واقع شده است. توده ی کوارتزدیوریتی دره زرشک با نفوذ به درون سنگهای ( آذرین و رسوبی) قدیمی تر این سنگها را دگرسان نموده است. در ارتباط با مجموعه های دگرسانی، کانی سازی (عمدتاً با منشأ هیپوژن) در سنگها گسترش یافته است. مجموعه پتاسیک با کانی زایی کالکوپیریت، بورنیت، مگنتیت و پیریت همراه است. در حالی که کانی سازی در اسکارنها واجد مگنتیت، هماتیت و کالکوپیریت است. مجموعه های پروپیلیتیک و فیلیک با کانی زایی مگنتیت، پیریت، هماتیت و کمی کالکوپیریت همراه است. در مجموعه ی آرژیلیک کانه ها گوتیت و کمی کالکوسیت را شامل می شود. بررسیها نشان می دهد کانی سازی اصلی در زون دگرسانی پتاسیک صورت گرفته است و عمدتاً کانه های مس دار را شامل می شود، در حالی که در اسکارنها کانی سازی حاوی آهن، مس و طلا می باشد. مطالعه ی مغزهای حفاری نشان داد، کانی سازی علاوه بر زونهای سطحی در بخشهای عمیق تر نیز گسترش دارد.

کلید واژه ها: یزد