کاربرد آنالیز Fry در تحلیل کنترل کننده های خطواره یی در توزیع مکانی کانسارهای سرب و روی ایران

کاربرد آنالیز Fry در تحلیل کنترل کننده های خطواره یی در توزیع مکانی کانسارهای سرب و روی ایران

نویسنده‌گان:

[ علی اکبر حسن نژاد ] - دانشجوی دکترای زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز
[ فرید مر ] - استاد بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
[ محمد علی آبادی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی

خلاصه مقاله:

با نگاهی اجمالی به نقشه ی توزیع کانسارهای ایران، متوجه خواهیم شد که توزیع مکانی کانسارهای سرب و روی ایران از یک توزیع مکانی خوشه یی برخوردار می باشند. درک و اطلاع از عوامل مؤثر در این وضعیت ، عاملی مهم در اکتشاف ناحیه یی و ارزیابی این گونه در ذخایر معدنی محسوب می گردد. در این پژوهش با بهره جویی از آنالیز Fry ده منطقه ی گزینش شده از بخشها و زونهای مختلف حاوی کانسارهای سرب و روی ایران، نقش خطواره های گسلی به عنوان یک عامل کنترل کننده ی توزیع مکانی این کانسارها و اندیسهای معدنی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید، در اکثر این ده منطقه روند توزیع مکانی کانسارها و اندیسهای سرب و روی ایران از روند غالب گسلهای هر منطقه تبعیت می کند.

کلید واژه ها: سایر موارد